آوایی حریت و استقلال نظر لازم برای تصدی وزارت دادگستری را دارد | نطق ها