استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای همسو با اقتصاد ایران ضروری است | نطق ها