جلسه دوشنبه95/4/14 آقای دکتر تجری با آقای مهندس حاج رسولیها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران | مکاتبات و پیگیری ها