ديدار دکتر تجری با جناب آقای دكتر انصاري معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور | مکاتبات و پیگیری ها