درخواست دکتر تجری از ریاست محترم ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) | مکاتبات و پیگیری ها