درخواست فعالسازی پایانه های مرزی خسروی و سومار | مکاتبات و پیگیری ها