استفاده از مصالح سنتی دربازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه غیرقابل توجیه است | مصاحبه ها