رایزنی‌های خوبی برای بازگشایی دو مرز پرویزخان و تمرچین انجام شده است | مصاحبه ها