امیدواریم تا آخر هفته خبرهای خوبی از بازگشایی مرز "پرویزخان" بشنویم | مصاحبه ها