ضرورت آب و نان در مناطق زلزله زده احساس می شود | مصاحبه ها