بیشتر وزرای پیشنهادی می توانند از مجلس رای اعتماد بگیرند | مصاحبه ها