ديدار دکتر تجری با خانم دكترمولاوردي معاون رئيس جمهور در امور بانوان | اخبار