کرمانشاه آخرین استان در شاخص های توسعه است | اخبار تصویری