بازدید میدانی دکتر فرهاد تجری و مهندس کشاورزیان معاون وزیر راه از مرز خسروی | اخبار تصویری